Bouwmonitoring

De realisatie van bouwwerkzaamheden vindt door het schaarser worden van ruimtes steeds dichter bij bebouwing plaats. Hierdoor worden bouwwerkzaamheden vaak ook complexer. De aanleg, de instandhouding en het verwijderen van een bouwput brengt risico’s met zich mee voor zowel de bouwput als de omgeving.

Door het uitvoeren van een gerichte monitoring kunnen risico’s beter beheerst worden. Naast het beter beheersen van risico’s is de monitoring ook een uitstekend middel om een draagvlak bij omwonenden en betrokkenen te verkrijgen. Door aan te tonen dat geconstateerde risico’s met een goed monitoringsplan beheersbaar zijn, worden vertragingen en de daarbij behorende verliezen geminimaliseerd.