Bij de beoordeling van het geluid van bedrijven blijft stemgeluid vaak buiten beschouwing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schoolpleinen en vaak ook bij horecagelegenheden. Toch kan stemgeluid wel degelijk veel hinder veroorzaken. Is de bescherming tegen stemgeluid van bedrijven goed geregeld of is een verbetering van de regels mogelijk?

Deze vraagstelling was de basis voor een deskundigenbericht en een juridisch paper waarmee Erik Willighagen, adviseur bij Alcedo, zijn opleiding tot Gerechtelijk Deskundige afrondde.

Het blijkt dat, als het Activiteitenbesluit van toepassing is, stemgeluid vaak niet hoeft te worden beschouwd. Onder andere vanuit de veronderstelling dat stemgeluid op een buitenterrein opgaat in het heersende omgevingsgeluid. Maar is dat ook zo? Het niet hoeven beschouwen van stemgeluid, houdt niet altijd in dat er ook geen hinder is. Zo kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de veronderstelling dat stemgeluid op een buitenterrein opgaat in het omgevingsgeluid. Als bijvoorbeeld sprake is van een druk uitgaansgebied met terrassen, zou het stemgeluid van een individueel terras inderdaad kunnen opgaan in het omgevingsgeluid. Maar wat als dit terras langs een rustige weg ligt in een omgeving waar maar weinig omgevingsgeluid heerst? Dan gaat het stemgeluid zeker niet op in het omgevingsgeluid. Het stemgeluid is dan bij omliggende woningen luid en duidelijk herkenbaar. Juist in die situaties is de hinderbeleving groot, terwijl het Activiteitenbesluit het niet mogelijk maakt om hieraan paal en perk te stellen.

In de juni-uitgave van het blad “Geluid” zijn de resultaten van het onderzoek samengevat en wordt een voorstel gedaan voor een kleine wijziging van het Activiteitenbesluit. Met deze kleine wijziging krijgen gemeenten handvatten om stemgeluid beter te reguleren en zodoende hinder te voorkomen of te beperken.