Privacy

Inleiding

De website www.alcedo.nl staat onder beheer van Alcedo B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08108022, hierna te noemen: Alcedo. De contactgegevens van Alcedo zijn te vinden op de website.

Deze verklaring legt uit hoe Alcedo omgaat met de informatie die van klanten en relaties (en van bezoekers van de website die eventueel het contactformulier invullen) wordt verzameld.

Persoonsgegevens

Alcedo vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. relaties en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers, erg belangrijk. De informatie die Alcedo van haar gebruikers verzamelt c.q. verwerkt, wordt daarom heel zorgvuldig behandeld en beveiligd. Daarnaast zal Alcedo nooit zonder toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Alcedo bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor Alcedo de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben op elk moment het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen, te (laten) verwijderen of te ontvangen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Alcedo via privacy@alcedo.nl.

Verwerkte gegevens

Gebruikers van de diensten van Alcedo, worden gevraagd om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het relatiebestand van Alcedo. Hierbij verzamelt en verwerkt Alcedo de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam en achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Functie
  • Adresgegevens

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door Alcedo worden verzameld en verwerkt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om aan gebruikers diensten te verlenen
  • Om gebruikers op de hoogte te houden van nieuws, activiteiten en diensten van Alcedo (voor dergelijke berichten kan de klant zich altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met Alcedo op te nemen)
  • Voor administratieve doelen en het bijhouden van statistieken

Alcedo bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.